Calcido

Tạo khung xương cho cá và phòng chống dị hình

Cung cấp đầy đủ khoáng chất thúc đẩy tăng trưởng