Fungy Stop

Phòng và điều trị các bệnh do vi nấm, vi khuẩn & nguyên sinh động vật

Kiểm soát nấm Saprolegnia spp (nấm thủy mi) nhiễm trên trứng cá và cá giống

Tăng tỉ lệ nở, tỉ lệ sống, cung cấp con giống khỏe mạnh cho người nuôi thương phẩm