Purpond Enviro Plus

Men vi sinh đậm đặc, chuyên dùng xử lý nước và đáy ao

Trừ khử khí độc, duy trì chất lượng môi trường nước

Ao không nhớt bạt, không khí độc, quản lý tảo

 

Xuất xứ: Airmax, USA

Qui cách: túi hữi cơ tự tan 227g/xô 30 gói (6,8kg)