AmmoniaFix

Men vi sinh chuyên dùng xử lý khí độc NH3, NO2 trong ao rất hiệu quả

Làm môi trường trong lành, hạn chết tảo phát triển quá mức gây hại cho tôm

Phân hủy chất thải hữu cơ trong ao hiệu quả, làm nước sạch hơn, sáng hơn

 

Xuất xứ: Airmax, USA

Qui cách: chai 237ml/thùng 12 chai