Purpond Aquaculture

Mật số Bacillus sp. hữu ích cao, ép Vibrio sp. hiệu quả

Chuyên dùng để xử lý nước và đáy ao nuôi mật độ cao

Kiểm soát khí độc đáy ao, làm sạch nhớt trong ao nuôi

 

Xuất xứ: Airmax, USA

Qui cách: Gói 227g/xô 30 gói