Fungy Stop

Biệt dược diệt nấm dùng trong trang trại sản xuất giống

Tiêu diệt mần bệnh triệt để, an toàn khi sử dụng