Biocare

Men vi sinh đậm đặc, ổn định môi trường

Ép khuẩn có hại hiệu quả, làm sáng nước hơn

Thích hợp cho qui trình chuyên vi sinh, qui trình biofloc