CP Shell

Cung cấp đầy đủ khoáng chất thúc đẩy tăng trưởng

Tăng miễn dịch, ngăn ngừa dị tật, dị hình