Quillaja Yucca

Sản phẩm sinh học đậm đặc, cấp cứu tôm nổi đầu

Kiểm soát khí độc đáy ao, giúp tôm bắt mồi mạnh hơn

Cải thiện chất lượng nước ao, giúp tôm phát triển tốt